20. april 2016

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ”MTB 7130+”

1. NAVN:

Foreningens navn er ”MTB 7130+”. Foreningen har hjemsted i Hedensted Kommune

2. FORMÅL:

Foreningen har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme, og at varetage sine medlemmers interesser gennem klubliv og kammeratligt samvær.

3. MEDLEMMER:

3.1. Som medlemmer af Foreningen kan optages enhver person, virksomhed eller andre foreninger, som kan støtte foreningens formål.

3.2. Optagelse kan alene nægtes, når særlige grunde taler herfor og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelsen kan, såfremt den optagelses-søgende ønsker det, efterprøves på førstkommende ordinære generalforsamling.

4. MEDLEMSKONTINGENT:

4.1. Medlemskontingentets størrelse vedtages på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens indstilling for ét år ad gangen med virkning fra førstkommende hele kontingent år (kalenderår).

4.2. På det stiftende møde vedtog man følgende kontingent gældende frem til 31.12.2010:
200 kr.

4.3. Kontingentet opkræves en gang årligt i første kvartal.

4.4. Udmeldelse kan ske skriftligt til kassereren med minimum 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Allerede erlagt kontingent refunderes ikke.

4.5. Indmeldelse kan ske med dags varsel. Ved indmeldelse betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted.

4.6. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at et medlem slettes af Foreningen, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 3 mdr. efter forfald. Optagelse på ny er betinget af betaling af eventuelle kontingentrestancer m.v.

5. EKSKLUSION:

5.1. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen at et medlem ekskluderes, såfremt medlemmet skader Foreningens virksomhed, omdømme el. lignende eller modarbejder Foreningens formål.

5.2. Eksklusion kan kun ske, såfremt dette besluttes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

6. GENERALFORSAMLINGER:

6.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

6.2. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Juelsminde.

6.3. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

6.4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved direkte skrivelse til medlemmerne (brev eller e-mail) med mindst 3 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

6.5. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
4. Fremlæggelse af forslag til kommende års kontingent.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

6.6. Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal for at komme til behandling være indleveret til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

7. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:

7.1. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlingsbeslutning eller efter skriftligt krav fra mindst 10 medlemmer, hvilket krav skal angive hensigten med en sådan generalforsamlings afholdelse.

7.2. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

7.3. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker ved direkte skrivelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden.

8. GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER:

8.1. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog at der til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 3/4 del af de afgivne stemmer.

8.2. Ethvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.

8.3. Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst et medlem kræver af der skal ske skriftlig afstemning.

8.4. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde.

9. DIRIGENT:

9.1. Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater.

10. BESTYRELSEN:

10.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. I lige år afgår 2 medlemmer, og i ulige 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

10.2. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.

10.3. Endvidere vælges 2 suppleanter, der afgår skiftevis.

10.4. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, og blandt dem enten formanden eller næstformanden.
10.5. Bestyrelsen er berettiget til at nedsætte udvalg blandt foreningens medlemmer.

11. TEGNINGSREGEL:

11.1. Foreningen tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til kassereren.

12. HÆFTELSE:

12.1. Medlemmer hæfter ikke for Foreningens forpligtelser.

12.2. Ved udmeldelse eller eksklusion har medlemmerne intet krav på nogen del af Foreningens formue.

13. REGNSKAB OG REVISION:

13.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

13.2. Første regnskabsår er fra foreningens stiftelse til 31. december 2010.

13.3. Revision af Foreningens regnskab foretages af en generalforsamling valgt intern revisor. Valget gælder for 1 år, og genvalg kan ske.

14. FORENINGENS OPLØSNING:

14.1. Beslutning om Foreningens opløsning skal ske efter reglerne i § 8, idet det dog skal besluttes på to hinanden følgende generalforsamlinger, som skal afholdes med mindst 3 ugers mellemrum.

14.2. Såfremt foreningen opløses, overgår eventuelle overskydende midler til børne- og ungdomsarbejde i Juelsminde området.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 08.03.2014

Som dirigent:

________________________________
Jess Robert